B I N N E N M I L I E U

Wij omringen ons steeds meer met vele vormen van luchtvervuiling in de binnenomgeving. Dit wordt mede veroorzaakt door een toenemende hoeveelheid onnatuurlijke emissies van producten en apparaten die wij in onze leefomgeving hebben toegelaten. Daarnaast zien wij in het binnenmilieu een toename van gevaarlijke bacteriën die steeds meer resistent worden. Ook staat energiebesparing in de praktijk soms haaks op een gezond binnenmilieu door te weinig natuurlijke ventilatie. Daarbij een toenemende luchtvervuiling van buitenaf die natuurlijke ventilatie nog complexer maken. Dit terwijl het technisch mogelijk is om “bosluchtkwaliteit” te benaderen in woon- en werkomgevingen zonder noemenswaardig energieverlies. Een steeds groter wordende groep mensen ervaart gezondheidsklachten door slechte binnenlucht.

Tevens nemen de vele vormen van onnatuurlijke niet-ioniserende elektromagnetische straling toe. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een steeds toenemende hoeveelheid elektrische apparatuur die wij in onze directe leefomgeving hebben toegelaten. Een stijgende groep mensen ervaart gezondheidsklachten door elektromagnetische straling die een relatie laten zien met specifieke elektrische apparatuur. Het is aan te bevelen om de (dagelijkse) hoeveelheid elektromagnetische straling in uw leefomgeving zo laag als mogelijk te houden. Tevens om dit door een ervaren meettechnicus (woonbioloog/werkbioloog) middels technische metingen zichtbaar te maken voordat u eventuele sanering, afscherming en of stralingsproducten gaat toepassen.

Vele mensen weten niet dat een standaard type draadloze DECT huistelefoon en/of draadloos modem in een gemiddelde woning of kantoor vele malen meer hoogfrequente elektromagnetische straling en velddichtheid (uW /m2) realiseert dan door een GSM of UMTS zendmast in de buurt. Of dat een standaard type waterbed, verwarmingsdeken en/of elektrisch verstelbaar bed vaak vele malen meer laagfrequente elektrische veldsterkte (V/M) en/of wisselende magnetische veldsterkte (nT) afgeeft dan een nabij gelegen hoogspanningsmast. Dit geldt trouwens ook voor computers, printers en enige andere elektrische apparatuur. Er zijn nogal wat misstanden qua perceptie op dit gebied.

Ook is het vaak heel eenvoudig om de dagelijkse stralingsbelasting sterk te verminderen door verantwoorde keuzes en het bewust omgaan met de elektrische apparatuur in uw leefomgeving. Daarnaast kunnen de maximale grenswaarden van elektromagnetische straling door zendmasten ook eenvoudig drastisch omlaag zonder dat wij dit in het gebruik van o.a. onze mobiele telefoons hoeven te merken. De verschillen in maximale grenswaarden wereldwijd zijn ook uiterst vreemd te noemen. Laat staan het verschil tussen de officiële grenswaarden en sommige advieswaarden.

Het onderbuikgevoel over de mogelijke biologische effecten van elektromagnetische straling blijkt bij veel mensen dan ook niet positief te zijn en neemt ook sterk toe. Dit mag vanzelfsprekend niet als bepalend gezien worden maar de historie leert ons dat wij dit ook niet zo maar mogen wegwuiven. Ook lijkt er een tendens te ontstaan dat zichtbare zendmasten en zichtbare hoogspanningsmasten invloed hebben op de economische waarde van onroerend goed.

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat er een relatie bestaat tussen elektromagnetische straling en gezondheidsklachten. Er zijn echter ook wetenschappelijke onderzoeken die het tegendeel laten zien. Er is een situatie ontstaan dat wetenschappers momenteel lijnrecht tegen over elkaar staan inzake de biologische effecten van elektromagnetische straling. Dit terwijl er nog weinig wetenschappelijke lange termijn (langer dan 20 jaar) effect onderzoeken zijn gedaan naar vooral de niet-thermische effecten van elektromagnetische straling. Een parallel met het langdurige traject van wetenschappelijke consensus over de effecten van asbest en tabaksgebruik mag daarbij gemaakt worden.

Er is nu reeds internationaal aangetoond dat er een persoonsafhankelijke elektrische allergie bestaat (EHS) en dat de mens gevoeliger is binnen een bepaald frequentiebereik. Ook laten laagfrequente modulatiesignalen op hoogfrequente draaggolven en hoogfrequente interferentie op laagfrequente signalen een verhoogd aantal biologische effecten zien. Daarnaast verschillen de vorm, pulsering en hoeveelheid van de huidige elektromagnetische straling sterk van de radiogolven voor het digitale tijdperk. Er is dus nog veel te onderzoeken terwijl wij redelijkerwijs niet meer zonder alle gemakken en essentiële functies van elektrische apparatuur kunnen.

Wij bevinden ons ook meer tussen vele vormen van kunstmatige verlichting in de binnen omgeving. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de verlopende lichtdynamiek van buiten tevens reflecteert naar onze activiteiten binnen. Dynamische verlichting treft men tegenwoordig aan in opleidingslokalen van scholen, in kantoren, in schakelcentra van continu werkende bedrijven, in de industrie, in de intramurale en extramurale ouderenzorg en zelf in de thuisomgeving (denk bv. aan lichtwekkers).

Verlichtingsterkte, luminantie, kleurwaardering, spectrum van het licht, adaptie, verduistering zijn begrippen waarmee we thuis en zakelijk mee worden geconfronteerd. Ook is bekend dat diverse verlichtingsbronnen uiteenlopende emissies in het binnenmilieu veroorzaken die op korte en/of lange termijn ook schadelijk kunnen zijn.

Daarnaast kunnen overgevoelige personen last hebben van specifieke verlichtingsvormen die bij de (gemiddelde) medemens geen invloed hebben. Een groep mensen ervaart gezondheidsklachten welke zijn ontstaan en/of versterkt door slechte verlichting en/of te weinig daglicht.

Tevens omringen wij ons steeds meer met vele vormen van geluidsbelasting in de binnenomgeving. Dit wordt veroorzaakt door een toenemende hoeveelheid geluidsbronnen die wij in onze leefomgeving hebben toegelaten. De geluidssterkte, het frequentiegebied, het frequentiespectrum en de nagalm zijn daarbij belangrijke factoren. Daarnaast kunnen diverse akoestische materialen uiteenlopende luchtemissies in het binnenmilieu veroorzaken die op termijn ook schadelijk kunnen zijn. Ook kunnen gevoelige personen veel last hebben van specifieke geluiden die bij de doorsnee mens geen invloed hebben. Een steeds groter wordende groep mensen ervaart gezondheidsklachten welke zijn ontstaan en/of versterkt door overmatig geluid en/of een slechte akoestiek.

Binnenmilieu-meten.nl is een co-website van De Woonbioloog / De Werkbioloog welke zich sinds het jaar 2005 richt op betaalbare Quick-scans van uitsluitend technisch meetbare omgevingsfactoren volgens de bouw-biologische richtwaarden SBM 2015 (Lucht & Straling), BRLV 2011 (Licht) en BRGA 2016 (Akoestiek) inclusief advies voor verbeteringen. Deze richtwaarden zijn veelal strenger dan de bestaande regelgevingen en brengen het internationale voorzorgsprincipe meer in de praktijk.

Deze website is nog in aanbouw en voor meer informatie: www.dewoonbioloog.nl / www.dewerkbioloog.nl

Hilversum - Den Bosch - Deventer - Drachten - Gouda

Binnenmilieu-meten.nl is een gezamenlijke handelsnaam die gebruikt wordt door zelfstandige specialisten.

Graaf Florislaan 40 - 1217 KM - Postbus 2286 - 1200 CG Hilversum

info@ binnenmilieu-meten.nl - 035-8872683

Binnenmilieu-meten.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV.